รู้หรือไม่!!! กับการใช้ระบบงานสารบรรณ หัวข้อ การระบุสถานะ “ยกเลิก”

จะเห็นว่าในการบันทึกรับเอกสารภายนอก หรือ การส่งเอกสารภายใน ในขั้นตอนสุดท้าย จะกำหนดให้เราเลือกสถานะของเอกสาร ดั้งนี้
1) กำลังดำเนินการ
2) ปิดงาน และ
3) ยกเลิก

สถานะ “ยกเลิก” ที่ปรากฎเราจะใช้เมื่อ เราได้ทำการบันทึกเอกสารผิด (X) ประเภท เช่น เราต้องการ “บันทึกหนังสือส่งภายใน” แต่ได้บันทึกลงใน “บันทึกหนังสือรับภายนอก”  จึงจำเป็นต้องระบุสถานะว่า “ยกเลิก” เพื่อให้ผู้ที่ใช้ระบบฯ ในส่วนงานเดียวกันทราบ