แจ้ง!! ขอให้ตั้งค่าเลขรับ-ส่งภายในและภายนอก เริ่มปี พ.ศ. 2566

ตัวอย่างกลุ่มงานสารบรรณ ตั้งค่าเลขรับ-ส่งภายใน 

-ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ในของปี 2566 เป็น “0” ทั้ง 3 ช่อง เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในตาราง

ตัวอย่างกลุ่มงานสารบรรณ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป มีส่วนงานภายใต้สังกัด 3 ส่วนงาน โดยกลุ่มงานสารบรรณเป็นตัวแทนในการตั้งค่าเลขหนังสือส่งภายในและภายนอก

-ตั้งค่าเลขที่ส่วนงานที่ใช้ส่งภายนอก (ม.คต.) ร่วมกัน ตัวอย่าง ใช้เลขที่ “ม.คต.01” กรอกเลข “01” หรือ คณะพยาบาลศาสตร์ใช้ “28” หรือ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินใช้ “36” เป็นต้น
– ตั้งค่าบันทึกข้อความส่งภายใน โดยใช้ชื่อย่อส่วนงาน ฝบท” 
-เลือกส่วนงานที่ใช้เลขที่หนังสือส่งออกร่วมกัน 3 ส่วนงาน ได้แก่ กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานต่างประเทศ แลุะกลุ่มงานแผน โดยใช้ชื่อย่อส่วนงานร่วมกัน
-ตั้งค่าระบบเลขที่ส่งภายในเริ่มต้นเป็น  “0
เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในตาราง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *