การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การเชิญเป็นประธานเปิดงาน และการขอรับบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *