รายงานผล “การสำรวจความพึงพอใจต่อการผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2565”

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณ

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณ
Scan QR Code หรือ Link URL: https://forms.gle/X5urhRut4REn54Yg7

แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนมกราคม 2566

การเดินทางไปส่งไปรษณีย์ในวัน “จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี”

แจ้ง!! ขอให้ตั้งค่าเลขรับ-ส่งภายในและภายนอก เริ่มปี พ.ศ. 2566

ตัวอย่างกลุ่มงานสารบรรณ ตั้งค่าเลขรับ-ส่งภายใน 

-ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ในของปี 2566 เป็น “0” ทั้ง 3 ช่อง เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในตาราง

ตัวอย่างกลุ่มงานสารบรรณ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป มีส่วนงานภายใต้สังกัด 3 ส่วนงาน โดยกลุ่มงานสารบรรณเป็นตัวแทนในการตั้งค่าเลขหนังสือส่งภายในและภายนอก

-ตั้งค่าเลขที่ส่วนงานที่ใช้ส่งภายนอก (ม.คต.) ร่วมกัน ตัวอย่าง ใช้เลขที่ “ม.คต.01” กรอกเลข “01” หรือ คณะพยาบาลศาสตร์ใช้ “28” หรือ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินใช้ “36” เป็นต้น
– ตั้งค่าบันทึกข้อความส่งภายใน โดยใช้ชื่อย่อส่วนงาน ฝบท” 
-เลือกส่วนงานที่ใช้เลขที่หนังสือส่งออกร่วมกัน 3 ส่วนงาน ได้แก่ กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานต่างประเทศ แลุะกลุ่มงานแผน โดยใช้ชื่อย่อส่วนงานร่วมกัน
-ตั้งค่าระบบเลขที่ส่งภายในเริ่มต้นเป็น  “0
เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในตาราง

แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนธันวาคม 2565

ตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนธันวาคม 2565

คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จากความร่วมมือของหลายท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทำให้เราได้คู่มือฯ ฉบับนี้ขึ้นมา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการปฏิบัติงานการจัดประชุมได้เลยนะคะ ขอขอบคุณในความมีส่วนร่วมครั้งนี้ค่ะ