เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในกำกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ขยายการจัดการศึกษามาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เลขที่ 328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยใช้พื้นที่ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเปิดสอนหลักสูตรหลายสาขาเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างมืออาชีพ นักวิชาการที่มีความสามารถทางด้านการวิจัย นักปกครอง นักการเมือง ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์” ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา