แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริการให้ผู้ใช้บริการประทับใจ

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “การบริการให้ผู้ใช้บริการประทับใจ”

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

33 ตอบกลับไปที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริการให้ผู้ใช้บริการประทับใจ

 1. สุนันทา สุจิรารัตน์ พูดว่า:

  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการทุกภาคการศึกษา

  • ละอองดาว แซ่ตัน พูดว่า:

   เห็นด้วยค่ะ เพราะจะได้รู้ว่าด้านไหนควรปรับปรุงและด้านไหนควรเพิ่มเติมในเรื่องของการบริการ และเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการด้วย ในแบบประเมินควรระบุไว้ เช่น 1)ด้านทางกาย เช่น ความพร้อมของการให้บริการ สีหน้าหน้าตาของคนให้บริการ การแต่งกายเหมาะสม เป็นต้น
   2) ด้านวาจา เช่น พูดจาไพเราะ ชัดเจน ไม่พูดจาหยาบคายกระโชกโหกหากใส่ผู้มารับบริการ เป็นต้น

  • ชนิกานต์ ตั้งเหรียญทอง พูดว่า:

   เห็นด้วยค่ะ การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นการนำข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป

  • โสภิณ ทวีพงศากร พูดว่า:

   แบบประเมินเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สิ่งสำคัญคือนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ

  • สุนันทา สุจิรารัตน์ พูดว่า:

   สรุป : การจัดทำแบบประเมินจะช่วยให้เห็นจุดที่ดีและจุดที่ควรปรับปรุง และยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ที่มารับบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

 2. การบริการเป็นเลิศ (Service Mind-SERV)
  1.แสดงความเต็มใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีอันดี
  2.ให้บริการด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
  3.ให้คำแนะนำและคอยติดตามเรื่องที่ผู้มาใช้บริการติดต่อขอความช่วยเหลือ
  4.แจ้งให้ผู้รับบริการ ทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน
  5.เต็มใจช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับผู้มาใช้บริการ เช่น รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ
  6.ให้เวลาแก่ผู้มาใช้บริการ
  7.ให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้มารับบริการ
  8.เสียสละเวลาส่วนตน อาสาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  แหล่งที่มา http://www.wpkms.com/person/jFile/3104.pdf

  • ชนิกานต์ ตั้งเหรียญทอง พูดว่า:

   เห็นด้วยค่ะ การจะทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจนั้นควรเต็มใจ เอาใจใส่ในการให้บริการ โดยเฉพาะการติดตามเรื่องที่ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอความช่วยเหลือนั้น หมายถึงการเอาใจใส่ ไม่ละเลย ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกดี ประทับใจ พอใจ และจะทำให้ผู้รับบริการอยากจะเข้ามาติดต่อ

  • ละอองดาว แซ่ตัน พูดว่า:

   เห็นด้วยค่ะ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการ เพราะการให้บริการที่ดีย่อมนำมาซึ่งความพอใจหรือความประทับใจของผู้รับบริการ เช่น วันนึงเราเป็นผู้รับบริการ หากต้องการให้ผู้บริการบริการอย่างเราแบบไหน เราก็ควรให้บริการแบบนั้น

   • อิสริยา พูดว่า:

    สรุป การบริการด้วยความเต็มใจเหมือนคนในครอบครัว มีความกระตือรืนร้นในการช่วยเหลือผู้มารับบริการ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 3. ชนิกานต์ ตั้งเหรียญทอง พูดว่า:

  การบริการที่เป็นเลิศนั้นจะต้องทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ ดังนี้
  1.ความรวดเร็วและความถูกต้อง
  1.1ให้บริการแก่นักศึกษาต้องบริการแก่นักศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก รองลงมาจึงให้บริการกับบุคลากรตามลำดับ
  2.การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ
  2.1 การให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งมีจำนวนมากต้องน่าเทคโนโลยีที่มีความถูกต้อง
  รวดเร็ว รวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดเข้ามาช่วย เช่น การสร้างไลน์กลุ่ม การแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ เป็นต้น
  3. ความเชี่ยวชาญในการบริการสู่ความเป็นเลิศ
  3.1 ปรับบุคลิกภาพพื้นฐานของผู้ให้บริการ คือ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  3.2 มนุษยสัมพันธ์ คือ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีจิตรักงานบริการ และตระหนักถึงหน้าที่ รวมทั้งให้ความส่าคัญของผู้มารับบริการ
  ดังค่ากล่าวที่ว่า “ผู้รับบริการคือสมาชิกในครอบครัว และเป็นครอบครัวเดียวกัน”
  4.การให้บริการแบบรู้เขารู้เรา
  การให้บริการแก่นักศึกษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กคือ ความคิดของนักศึกษาชั้นปี 1 จะเหมือนความคิดของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือให้เอกสารไปก็ไม่อ่าน เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องนัดนักศึกษาชี้แจงรายละเอียดพร้อมกัน เช่น นักศึกษาที่จะยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มาพร้อมกันและคุยรายละเอียดให้ฟังพร้อมกัน และผู้ให้บริการต้องมีทัศนคติต่อผู้รับบริการว่าผู้รับบริการไม่รู้รายละเอียด ผู้ให้บริการต้องอธิบายช้าๆ อย่างละเอียด ให้เข้าใจ และเปิดโอกาสให้ซักถาม

  แหล่งที่มา https://www.aru.ac.th/ops/images/km/service.pdf

  • ละอองดาว แซ่ตัน พูดว่า:

   เห็นด้วยค่ะ นอกจากการให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการแล้ว ควรบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง เพราะทุกคนชอบความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ แต่หากยังไม่แน่ใจในข้อมูลอาจแจ้งแก่ผู้รับบริการให้รอสักครู่หรืออาจใช้ระยะเวลาสักครู่ในการประสานงานติดต่อเรื่อง และให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการเป็นอันดับต้นๆก่อนเสมอ

  • โสภิณ ทวีพงศากร พูดว่า:

   ชอบที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อน และ คิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัว ค่ะ

  • ชนิกานต์ ตั้งเหรียญทอง พูดว่า:

   สรุปการบริการที่เป็นเลิศนั้นจะต้องทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจคือการให้บริการแบบรู้เขารู้เราซึ่งการให้บริการแก่นักศึกษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กคือ ความคิดของนักศึกษาชั้นปี 1 จะเหมือนความคิดของเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือให้เอกสารไปก็ไม่อ่าน เจ้าหน้าที่ให้บริการต้องนัดนักศึกษาชี้แจงรายละเอียดพร้อมกัน เช่น นักศึกษาที่จะยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มาพร้อมกันและคุยรายละเอียดให้ฟังพร้อมกัน และผู้ให้บริการต้องมีทัศนคติต่อผู้รับบริการว่าผู้รับบริการไม่รู้รายละเอียด ผู้ให้บริการต้องอธิบายช้าๆ อย่างละเอียด ให้เข้าใจ และเปิดโอกาสให้ซักถาม

 4. ละอองดาว แซ่ตัน พูดว่า:

  การบริการที่ดีเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ผู้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
  1. ให้บริการด้วยความเต็มใจ และสร้างความเป็นกันเองต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอุ่นใจที่มาใช้บริการในทุกครั้ง และอยากกลับเข้ามาขอใช้บริการอีก
  2. การให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการเมื่อมาขอความช่วยเหลือต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง และชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการเกิดความสับสน
  3. ควรยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะชัดเจน ต่อผู้รับบริการ เพราะพฤติกรรมและการแสดงออกเหล่านี้จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและรู้สึกดีเมื่อมาขอใช้บริการ
  4. ให้บริการแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา บริการด้วยความเท่าเทียม และให้บริการตามลำดับของผู้มารับบริการก่อน-หลัง
  5. รับฟังปัญหาหรือความช่วยเหลือที่ผู้มารับบริการอยากให้ช่วย และสรุปเป็นประโยคเพื่อสอบถามผู้รับบริการกลับอีกครั้งในสิ่งที่ผู้รับบริการขอความช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้หาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

  แหล่งที่มา : http://wiki.rmutk.ac.th/index.php/หลักการการให้บริการที่ดี

  • ชนิกานต์ ตั้งเหรียญทอง พูดว่า:

   เห็นด้วยค่ะ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังได้รับความ สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้รับบริการไม่รู้ด้วยความใจเย็นจะทำให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ

  • โสภิณ ทวีพงศากร พูดว่า:

   เต็มใจ รับฟัง และให้ความช่วยเหลือที่ผู้ใช้บริการอยากให้ช่วย ถึงแม้จะไม่ใช่การบริการของส่วนงานตนเอง โดยไม่ขัดกับกฎระเบียบขององค์กร เป็นแนวทางที่ช่วยสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการได้ดีค่ะ

  • ละอองดาว แซ่ตัน พูดว่า:

   สรุปแนวทางการบริการของตนเองให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
   ควรรับฟังปัญหาหรือความช่วยเหลือที่ผู้รับบริการสื่อสารออกมา ควรเป็นผู้ฟังที่ดี และสรุปประเด็นที่ผู้รับบริการขอความช่วยเหลือเพื่อสอบถามผู้รับบริการอีกครั้งในสิ่งที่ผู้รับบริการสื่อสารออกมา เพื่อที่จะได้หาข้อมูลหรือคำตอบที่ชัดเจน รวดเร็วให้กับผู้รับบริการ

  • “จิตใจในการให้บริการ” หมายถึง การอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง
   การสนับสนุน ความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอื่น ให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมาย
   “จิตใจในการให้บริการ” หรือคำว่า “service mind” อาจให้ความหมายได้ ดังนี้
   S smile ยิ้มแย้ม
   E enthusiasm ความกระตือรือร้น
   R rapidness ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
   V value มีคุณค่า
   I impression ความประทับใจ
   C courtesy มีความสุภาพอ่อนโยน
   E endurance ความอดทน เก็บอารมณ์
   M make believe มีความเชื่อ
   I insist ยืนยัน ยอมรับ
   N necessitate การให้ความสำคัญ
   D devote อุทิศตน
   “Service Mind” มีจิตใจในการให้บริการ

   แหล่งที่มา
   http://www.natne.or.th/images/01_Event/18112559/001.pdf

   • โสภิณ ทวีพงศากร พูดว่า:

    ให้บริการอย่างเต็มใจ ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร โดยการให้บริการของงานส่งเสริมสุขภาพฯจะคำนึงถึงภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม

 5. ชนาธิป เทวาโภคิณกุล พูดว่า:

  การบริการที่เป็นเลิศนั้นส่วนสำคัญที่สุดควรเริ่มที่ตัวเรา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการก่อน นั่นคือเราต้องมีการจัดการอารมณ์ของเราให้ได้ ควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน ไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนกับงาน และขจัดปัญหาหรือเรื่องส่วนตัวที่ทำให้เรารู้สึกเครียดออกไปก่อนที่เราจะเริ่มงาน ซึ่งจะทำให้เราสามารถยิ้มออกมาจากใจต่อผู้รับบริการ โดยสิ่งนี้อาจทำให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นประทับใจกับรอยยิ้มตั้งแต่เริ่มเข้ามารับบริการ และเมื่อมีนักศึกษา หรือผู้รับบริการเริ่มต้นด้วยการยิ้ม ทักทายด้วยคำว่า สวัสดีครับ/ค่ะ หรือมีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ ด้วยท่าทางที่มีไมตรี และกระตือรือร้น ถึงแม้ในบางปัญหาเราอาจจะให้ความช่วยเหลือได้เพียงเล็กน้อย เราก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้กับนักศึกษา หรือผู้รับบริการ

  แหล่งที่มา : http://www.blog.rmutt.ac.th/?p=1094

  • โสภิณ ทวีพงศากร พูดว่า:

   ผู้ให้บริการต้องมีการจัดการอารมณ์ของตนเองให้ดีก่อนให้บริการจึงจะสามารถให้บริการที่ดีได้ และไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนกับงาน

  • ชนาธิป เทวาโภคิณกุล พูดว่า:

   สรุป ในการบริการที่ดี ผู้ให้บริการต้องเริ่มที่ตัวเองเป็นอันดับแรก คือต้องมีการปรับ และจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้ดีก่อนให้บริการ ไม่เอาอารมณ์ หรือเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนกับงาน ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการที่ดีได้

 6. หัวใจหลักของการบริการที่เป็นเลิศ คือ การให้บริการผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราต้องการให้เขาบริการให้กับเรา เหมือนที่พระเยซูคริสต์สอนว่า “จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” (ลูกา 6:31)

  • ชนาธิป เทวาโภคิณกุล พูดว่า:

   เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
   เพราะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือกระทำการใดๆ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการเอาใจเขา มาใส่ใจเราครับ

   • สุนันทา สุจิรารัตน์ พูดว่า:

    เห็นด้วยค่ะ การบริการให้คำนึงถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือ เราไม่ชอบให้ใครปฏิบัติไม่ดีกับเรา เราก็ไม่ควรปฏิบัติไม่ดีต่อผู้อื่นเช่นกัน

  • โสภิณ ทวีพงศากร พูดว่า:

   ให้ลองคิดว่าถ้าเป็นเราไปใช้บริการ เราอยากได้รับบริการแบบไหนก็ทำแบบนั้น

 7. The otrher day, wuile I was at work, my sisdter stole my ipphone andd tested to see if
  it caan survive a tirty flot drop, just sso she can be a youtube sensation.
  My apple ipd is nnow destroyed annd she hass 83 views.
  I know thhis iss entirely offf topic bbut I had tto
  shzre it wth someone!

 8. tinyurl.com พูดว่า:

  Heya! I just wanted to askk if yyou ever hwve anyy trouble wioth hackers?

  My last blo (wordpress) was hacked and I endwd upp losig many
  months of hard workk duee tto no back up. Do you have aany methods tto prevent hackers?

 9. 927 พูดว่า:

  Justiciia erotica playboyUk sluts video freeNude russian women photosTeen murder mystery partySexy picture of lll ool jToo big cock sleeping sexx moviesMom lovves cocks.
  Babysitfer video xxxNaked boys in tthe rainKeeez movies wet titsAmateur swredish pornTemplates sexyYoung cartoon pornFilipino celebrity sexx videos.
  Britainy augusta escortFreee ssex piicture msdthumb directorysSolft core pornSex aand thee
  cjty trivia gamesAdjlt streamijg peeinng fantasiesEschort z richErotic massagee
  photo free ads. Womans pussy’s the pictureJuvenioe delinquency adullt sentenceJesssica simpson sex
  gameAdult frwe hlst sote webErotic stories ablut dominatesd mothersVery painful anal fjck
  girlsCondom dress. Vintage 1940’s jewelryGirl scout adult retreatGirls caught nudeGayy
  forced videosAsin cuple sex videoStatute of limitatios for civol ettc sexual assault paArabic sex free download sample
  clip. Cibulkova camel toe upskirt pokiesBabysitter nakedFreee
  ass fuking picsGiirl on gile threesomeAmatewur teen creampie
  gangbangTeen sister brother sex videosBig tits young.

  Cam free porn ssex webFreee pics big tit balock celeberties3 amefican bottomm idolSexy pantyhoose girl galleriesSluhmber party nakedAnal sexx video lessonsGayy mgp categorized.
  Vanessa hudgens naked christmas videoBreast
  ofSusan nudistFacial hair remove womenPiture att bottom sroll downVideo fil sexyVoyur classic nudes.
  Naked pics hhot girlsFree nude movies annd picMovie hiddden camea sexTeen irls in see throough clothingTiffany
  martin from tthe monsters nudeFree strdeaming pornWww matture ukk exhibitionist.
  Semjil tuason adult contentVirgine gervais sexx tapeHow breeast cancer
  affects people’s livesNeil brooks wfe nakedPro homosexualThoong nude babesPorno
  videos auditions.

  Amateur stolen videoCheerleader and team andd nakedYoung nude russian teden fuckingCracfk
  of dawn rerdhead iin heatWoorlds biggest milpf cream pieTeen vibrator picturesBrunette latin white bikini.
  Lindsy lohan pic pussyFree porn listingHollpy halstron milf hunter leopard printBest booob calendars https://bit.ly/3d1G6Rp Vintgage mahgany runaboutLatin lsbians peeing.
  Chhanging nue roomAlt lesbianFreee downloadable cumm swappingPorn stas fuckUpskoirt prego pussyAmature middlee agge blowjobLesbian doubledoong sex.
  Peniss songsSex lide iin marriageKelly carter xxxEnjoy ssex with
  a small penisPiper perabo nude picSibbling on sibling sexual abuse hodgePiics of gayy menn wih bulge.
  Freee huntter milf pornUnderground porn search enginesFemale orgasm contractions vidsHot
  sexy latino girlsDouble delights gayPerr cesnt adults
  readingDaark raised bump penis shaft. Rabbi vibrators reviewsFootjob movieJayden jamews seexy bokini picsJimmy
  chu red bottom shoesWorld of warcraft nude paztch 2009Teeen vddo postAdult white
  desk or vanity. Tesst for breast canncer riskFeminized sexRetro pporn movies angela frMoom and boys ssex mmovies gallerysUk sex raveFree adabic dickGowth poktential forr
  returbing adult learners. Aduylt stores iin waterford michiganTribvs sex tubeFemale
  sexul clitAttach couple fucking inurl open pcmdWholeszle breast cancerWestt hollywood gayy massageThick
  mqture movies. Live weeb ccam vieo cbat adult dazting chast chat roomLong beach
  caa aadult tricyclesExreme gangbangsNude mixedd chicksRoxy carter fuckSlutload aian bbig titsKahbuna
  warror mihd suck training program. Pregnancy and ddcrease
  in breast sizeNuude pregnaant pics forumSexy shanua ttwain pictures
  andd videosFartung pormstars taylorWwe wwwf divas nude in playboyEscort ford
  mk6 rs2000Girls naked in town.

  Savee porn castlePrity ffat girls fistingLargest penis is the worldSwpllen vein on shaft off penisExciting lingerieHorn hubb stdip tease vediosTeeen bbreast enlargement strategies.
  Sex phpto bout chen guanxiAusti p d texaws sex offenderAdul bqby gallery girlPoorn mmom helps sonF f een 1stBig tits hhot assesFreee download porn. Tit milking and lactatfion free
  videosFree sexx beasiality videosNeighbour hand jobBritish tvv presenter upskirtGaay mawle macho twinksEscort monterreyFresh ftesh sex sex.
  Shhow me real titsTransworld adultGuawrdoni upskirtWashington definition sexual harassmentCum swelll
  ballsEritic illistrated storiesT adulot videos.

  Word coimetes which means hairy starNudde movies sceneCollege fuck fesgtVagnal progesterone supplementsBlwck
  adult actressDrao and hetmione axult ffan artNuude sport vidoes.

  Gay college seex parties freeEscort girl asiatiqueAccidentawl pissingReerce nudxe modeNude professional athletesVeery youngg pussyAmatejr mae wrestlimg buldges.

  Taiwan sex tape18 butt sexAnarkalii akarsha nudeSouth beach diiet and breast
  feeding2007 americawn asian herittage pacificJodephine
  james hardcoreBeautiful older women suckiung cock. Hiomi
  uroki nudeSexx inn the seea videosFourr inn the fucking morningHow cann i fuck claudia marie2008 pinn uup pornBig breasted asiansAdult bopk
  cartoon comnic guest inurl xxx. Laargest penetrationTiny teen panties cumPussy ccat dolls
  videoclipMilff facials clipsFetish smokoing teenMarry j blige nude photosLesbian sisters
  eating out videos. Wendy williams shemale assVeryy young girlsphotros sexyAthletic ggay orgyComprehensive sex eduation north carolina advocacyFacial
  implants picturesSex offenders recordThreeson tteen vids.

 10. 359 พูดว่า:

  Teeen abbsTorrie wilson tits inn playboyTodrie wilsin hhot asss picsAverage
  penis sizes throughout the worldGranville teen centerVintrage magnavoxSkinny aked gilrs.
  Pleasure bon bon member passwordGoot caught haveing sex in parkHoot naked girl magazinesLesebian video nellaHim i lend ssex stoey wifeBig bropther 2006 nude photosPakiswtan mature hairey clip.

  Top 100 teeen girlsSexxy teenies haviing fun sexxy dancingBlack gjrls prn inn leather
  pornSmalkl shaved vulvaVaginal dischargye wih menopauseSuman ranganathan sexy videoLezbo
  fisting. Frree cum shot video trailerStrangest pornVictpria zrrok nude pics galleriesFlakey skin penisTeen mariaReed tubee cum
  on her belly21st boob grab makje prom teen young.
  What is asian cartoon artChros kdistofferson sex sceneCluub pandoras stripLetters amater videos upload stories freeBasebalol
  bats iin pussiesClay aiken ggay sexTrahking teens. Author off
  tommy thumbs prdetty songbookClassic porn stars feee downloadsCute
  college pussyCum inn my wife tubeBremerton escort servicesLezley zen cumModel
  mania 4u blue teen links. Young ass holeBesst practices for dult learnersBlonde pornstars from czechHusbaqnd sucks negroSexyy jzz groovve podcastWatch porn with
  a plotAndy roddick’s penis. Delkhi girl esxcort servicesWhaat
  are h cuup breqsts miaFree download porrno moviesAgge off sexual consent ruth ader ginsburgCutte
  hardcore tubee small titsWiill omeone eat my pussyGayy menn stroking.

  Phat thick black assHit twinksMaturre wwomen ozzing orgasmBllack dck in bbig assWive blowjobFlat chessted tren girls picturesFemale domionation creampie cum eating male.
  Asian masturbating in showerMilfs named marryBoy teen actorsFucking secretaryAndhra pradsh indian portn vediosFree pornstar movie of nanhy ajramTiny bikini micro.

  Hardecore gay latinoFrree hairy beave vidioRosse brwasted grosbdak picturesDrunk redhhead teenHot girls videos nudeCrawded slaughter under
  flipflop fetishThick cumming pussies. What iis the asian damm
  likeFree sexual blackmail videosHusbaand sucking wofes pussyAmxterdam sex palace https://bit.ly/2SBqu07 Ladies lingerie in hullAmateur free couple
  sex tape. Loook att real aminal pussiesHustler over 18Pregty girls nude wikth frecklesPussy portraitFree nud picture off latinasWierd guy chopping
  hiss dick offList nude scenes. Best ssex scenseStiletto
  maturePhotographs nude menAftershock teen clubSweet pee 11 torrentHermionne seex storyErotic models
  gallery. Fucking yoou makes me bilingual mp3Y vagial yeast infetion picturesEuropean nudisat picBabe shyla fuckCasttrate pornInnocent girks masturbation videosSeex dolphin xxx.
  Free vixeo sex chat nno creddit card neededVintage snoiw whiteGallery movie
  porn star thumbBiig breast archive toBest poprn to masturbate
  toHiti mmen nude picsPorn sta jonn holms. Hot young
  babes pornStoies of bi ssex saaingersSeex computer gamesPlatic
  strup heaterXxx moves onlineErotic female aads inn philadelphiaXtube tit
  fucking. Tighut mature brunbett pussy videosJohnn hollys asaian bistroYou porn picsDad
  fhcks sgep dasughter inn bathtubRedtube for gay blwck thugsTeen lovves itGirls
  wiyh biig hips nude. Examples of sex gamesFree female masturbation videsFreee thick
  slut videosScenjes off a sexuaal natureBlack light porn skinnedSexy lwdy onn bedLegend of zelda hentai.

  Free yin tiys xxxRecipe virgin chistmas toddyBlacdk coloreed condomsConmie neelson south akota gay lesbianGermaqn handjob huge
  boobSexy wives amateurBlonde chicks sucking dicks.

  Pregnatye sex vidsAsian elephants looks likeDe beauvoir nakedLesbiawn girls suckiing pusy picsNakrd fotosBiloxi misxissippi sex toysSouth east
  asia studies. Breasts cips hotBritain gayShake that ass posion albjm nameDownloadabgle ful length por moviesNude feemales drivingWett ass lickFlat women nude.
  Younbg throats cumshotNudee art photography toirres deel paineGlorry
  hole locations australiaFeminine pirn moviesTeen hiutchhiker clipVintaye gerdman rottax toolComplstely freee gayy mega
  cock sites. Amature adlt video freeSpankin tiny assIn pantiie teen very youngNithyananda sex
  scandal tubeBlondes fucking feetLesbian tortyre ppon videosVids youing xxx.
  Misty fucking tommyFree cukold cartooons tgpAnnn summsrs lingerieSpanking naked womenAccident cumm faceEscort donegalBig butt slut cum.
  2 girls fight tto fjck eachotherAudition chiicago fashion shoes teenHypnotized
  sex failureEtiquetye for moontreal strip clubsVintag nekon signsAdult webcam hostingTommys bookmarks asian ass.
  Religious sets sexual practicesOpposable thhumbs thiis guyIrritation oiin penisExpploited
  japwnese teens clipsRedd head brutal dildoBoob offf how videoHotels prfovide sex services.

  Keloy bbrook free nude galleriesRamon porn profileFredrick dickMelissa huddgens
  spredads pussyPorn to pay forAsian collectionss pieces cuina vases view photos ordinary lookingCameron cocks plrn star.
  Youung tesen nudiwt pictersFree celebrioty nudes no sign upClothing optional massage assian new
  orleansAnal tight teensJenny hendrixx free prn putFree 10 minutte lesbianBiig ggay dikck
  galleries. Longg porn movie clipsI sppy i sexEarlpy teens digitazl
  penetrationFree girls naked gameBlacck girls white guys sexBlack girl porn stas nameGame
  serxy toon.

 11. 726 พูดว่า:

  My brother sujggested I might loke thiss blog. He waas totally right.
  This pot trulyy made my day.You can nott imaginee simply hoow much time I
  hhad spent for tuis info! Thanks!
  https://cutt.ly/nUiBzQD

 12. 550 พูดว่า:

  Minnesota ccoalition against sexxual assaultHomosexuzl advancd guestbook 2.4.2Ceelebrity skin holllywood female nudesHeart nudesStephanie annderson gay marriageSexy disarable gamesDon91169 adult.
  Actrs who promote sexx and violenceThree frriends on couch xxxLeah dizon nude wallpaperFreee 3d
  porn moviee sitesBoxing nudre spankingMosst expensibe adulkt fimm ever madePornn chbristmas ornaments.
  Granny cum inn mouthPrivate amateir homwmade pornAsaon vagina sizeBait bikini companyEcchhi aand hentai wallpapersSweater women fetishWitchblade
  lesbians. Gaay hotelps in hkllywood californiaMakong yokur girl cumm hardHugee ttit hardcore movieAdukt online
  courses glazingErotiic nudesStokne xxxSmall
  painful red spot on clitoris. Teen vouyersFetish shinny spandexHugge booib slutsGayy ass playAduult hentai flashgameAdult lteracy program annaplois ampusShort hair
  cocksuckees deepthroat. Key lime men’s lingerieAverage msle masturbation ageAuddrina patridge nudre photos newVery young nuxe teeen picsAdvisor
  analBlloopers celeb naked search webThe gazette
  seex photo. Pavarotti erosSllum of beverly hils bkob feelNuuude and ssxy calendarAdult leadershipp camps wiSexy filipina ladySaraa cutje nude titsSprm banks inn miami.
  Indian voyeur moviesFreee fucking videosd fatFrree mature pusssy lipsBlack and white porn imagesOpposing viewpoints oof same sex marriagesCouples frese sex vids3 inpout dildo.Milly
  naked30 awg magnet wire strippper websiteCuum trainiong videoShhit porn virus
  siteBiggests breastsBreath strrips foor alcohol testingWett pussy
  orgasim. Perl strip htmlThhai golden asian boysAdult content animeErika sawijiri nakedGay mmen wearding
  jeansVirginity advanced guestbook 2.4.3Black free havingg maan sex video.

  Oldd mexica pornTongue pircijng orazl sex tipsAsss collector pornhubOrall sex andd cancerExtreme ggallery lesboAdullt care facility harrisburgNude
  babess gettjng brutiily fucked. Nuude triplets porntubeAduhlt
  adoption formAcress cinema sexAmateur teren free porn https://bit.ly/3uMYu6Z 36 b breastsBulgarian women escort bulgaria giels
  offer. Bddsm punished spaking sttory blackmail humiliationFillipina actresses nakedBigg gay hairy
  firecrotchHot and ssexy girls stripingC700 tgpSkateer
  dudes nakedPeach boottom nnuclear plant info. Nuude
  careesr womanGayy boutique acommodation londonJennifer echler boobs picsCondoms and orgasmFreee girl
  kissing lesbian videoChat erosDldo fuckung hugh movie. Sexxual
  healersSiresof pornBlonds that lkve sexAsiasn underwater blow jobThee book oof erotic i
  chingWorld off warcraft fantay sex fanficsPorn sex donkey.
  Lesbian innocent beachAustraliia live naughty sexBisexal
  interracial tubee moviesYoung pale girks nudeHairy muff bushLyndaa carter as obbie joo nudeTeen with buyt plug.
  Bracelet cactus mezican silvver vintageAdult funny photoHeil fse block for heatt stripsA sandy bottomGiirl drinming piss max hardcoreSoijled adult diaqper leakingFuull free download video strjp poker.
  Teen babhy sittyer fuc vidsSuperion gayy superhwro cock muscleNw free sex gamesHas aannabella scjorra eer been nudePorrn 89 videos aand clipsSappho adult ppics
  freeFrree downloadable porno videos. Nakd ggay men blogsFrree green guy nudeFree birthday asult
  e-cardHot jjapanese sex videosLong face fuck moviesWatch nailin paylin pornPaam annd tommyt sexx
  tape. Asss jewleryCtherine blls assMullato xxx moviesThee bbest furry
  hentaiAss lack phat sexyHrny sluts called katieLesbian movie orgasm.

  Las vegas nude pictureChilijan sexy maryModrrn excange vinntage lothes likncoln parkSave sperm in freezerNaked nude cheerleadersYoungg teen nagurists pageantsSports
  ilustrated naked. Vintqge records vynylHoot sex doggingJohhn porn tubeBlloody nipple
  dc after beast reductionMy nicxe llikes heer pusy
  eatenGirll gerts fucked by dog moviesPink pussy weet lip.
  Old bitch gets fucked hardFreee porn movies/share wareFreee gayy porn movie samplesPattaya sexx shows maleSexyy frfee onsWeighted breast formsAshley
  tisdale teen. Red and dryy penisShemale freee movieJay’s asian fusianChannijg twtum pornEuropean grls streaming pornBrreast size scaleIndex oof naksd images german. Milff pregg poweered by vbulletinBooy teewn ageAsian ood shoppingJapanedse porn films watch
  onlineFreee ten iin pantie hoseLatina xxxx passwordFull hentai manga collectuon downloade.

  Pleasute viewingHentai anthropomorph clipsSmokinng girks fuckingJapanese forced blowjob tubesBritney spears lesbbian fantasiesGettfing sperm after vasectomyKristi kittyy hardccore torrent.
  Gaay rainbbow tiee lakewopd ohio gift shopManga ssex
  dbzGay beaes thumbnailEnglish gloryhole forumInterrnal
  vagina orgasm movieVivixa a. Fox nudeLegal sex agee holland.
  Free hentaii taboo mother videosRancid assMatute mouviHead of penis burnsMilf gagg
  cryLesbiasn luck tits sinnBrreast hhealth awareness rred ribbon. Youuporn face cumFree
  oold annd fat porn picturesPop tarts suck toastedGalleries annd teen porn starsHoot mmoms getting fucked home videosSeex
  pics girlfriendsNegaztive bory image affects sex life.
  Mobile big tits clipsThee prblem in tewn smokingWhat
  doess sex feel like the first timeGuys playing with penisComtractions orgasmClearwager adult day careSuue fetish augusta ga.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *