เป้าหมายของชุมชนการปฏิบัติ

เป้าหมายของชุมชนการปฏิบัติ ระบบสารสนเทศการให้บริการยานพาหนะมีแนวปฏิบัติ การให้บริการยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้สนับสนุน (Sponsor) นายอุริส แจ้งเจริญ

2. ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) นายอุริส แจ้งเจริญ

3. ผู้ประมวลความรู้ (Community historian) นายเอก สุขเข็ม

4. สมาชิก (Member) จำนวน 20 คน

5. ผู้ดูแลโฮมเพจ (Admin) นางจีราพร มั่นจินดา

ประเด็น / ปัญหาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนางานบริการยานพาหนะ

วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการยานพาหนะมีการรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกและนำมาพิจารณาข้อเสนอแนะแล้วนำมาพัฒนาการดูแลงานบริการยานพาหนะให้ดียิ่งขึ้น
  2. การรับแจ้งจากสมาชิกและผู้ใช้บริการยานพาหนะ

สรุปผลการดำเนินงาน / กิจกรรมของชุมชนการปฏิบัติ (CoP)

  1. ได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากสมาชิกและผู้ช้บริการยานพาหนะในการดูแลยานพาหนะ
  2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการยานพาหนะมาแก้ไขปัญหาในการ ดำเนินงานยานพาหนะ
  3. พนักงานกลุ่มงานบริการยานพาหนะดูแลยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติ / คู่มือการปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดทำแนวปฏิบัติ เรื่องการให้บริการยานพาหนะ