ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาในการขอทุนวิจัยจากภายนอก

 1) การขาดความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย  2) ภาระงานที่มีมาก

องค์ความรู้ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก

1. ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผู้ให้ทุนจะให้ ความส าคัญกับประเด็นปัญหาที่มาจากความต้องการของชุมชนในการที่จะให้เข้าไปท าวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบใน การแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง

2. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกถ้าหากมีหนังสือ ยืนยันรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากชุมชนแนบไปกับข้อเสนอโครงการวิจัยจะเป็นการช่วยเพิ่ม โอกาสให้ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น

3. ในกรณีที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยน้อยเมื่อได้รับถูกเชิญให้เข้า ร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยต่างๆ ควรจะตอบรับเนื่องจากจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าเป็นอย่างยิ่งในการ ท าวิจัยจากนักวิจัยอาวุโส

4. ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจะต้องให้ ความส าคัญกับฟอร์มเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหน่วยงานผู้ให้ทุนแต่ละแห่งจะมีแบบฟอร์มที่แตกต่างกันออกไป

5. การยื่นขอทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะของแผนงานวิจัยและประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย หลายๆ โครงการจะต้องเขียนโครงการวิจัยย่อยทุกโครงการให้ครบถ้วนแนบไปกับแผนงานวิจัย

6. ถ้าหากถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น ก็ควรจะต้องยอมรับเนื่องจากเป็นปกติของการขอทุน สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติที่ต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มข้น เช่น ผู้ขอทุนจบการศึกษาจาก สาขาที่ไม่สอดคล้องกับความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่แหล่งทุนก าหนดไว้

7. ในปัจจุบันผู้ให้ทุนจะให้ความส าคัญกับโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นชุดโครงการวิจัยมากกว่า โครงการวิจัยเดี่ยว

8. ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชื่อเรื่องต้องมีความชัดเจน และความส าคัญของปัญหาต้องชี้ ประเด็นให้เห็นอย่างชัดเจนและมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย 9. ในการเขียนงบประมาณต้องลงรายละเอียดและเขียนเป็นตัวคูณ ต้องเสนองบประมาณในทุก ภารกิจที่ทำ เช่น สำรวจกี่ครั้งกี่คนต้องเขียนมาให้เห็นเป็นรูปธรรม

10. ถ้าหากคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่และต้องการที่จะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน สนับสุนนการวิจัยควรเริ่มต้นท าวิจัยจากโครงการวิจัยเดี่ยว และขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ หรือภาควิชา

11. การทำวิจัยที่ร่วมกันระหว่างคณาจารย์หลานท่านสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญและควรระวังเป็น อย่างยิ่งคือ ควรมีการตกลงในการแบ่งสัดส่วนของงานวิจัยให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

12. การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกควรจะมีการเชิญที่ปรึกษาวิจัยที่ความรู้และ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ได้เสนอขอ

13. การขอทุนสนับการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกประวัตินักวิจัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ถ้าหากคะแนนเท่ากันกรรมการจะตัดสินจากประวัตินักวิจัย ดังนั้นถ้าหากมีประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างไร ให้ใส่มาให้หมด

แนวปฏิบัติ การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้ทุน