สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนการปฏิบัติการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ

report

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณคริสเตียน

ประเด็น / ปัญหาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) ลักษณะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณเป็นอย่างไร

2) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการทำงานให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ และมีแนวทางการให้คำปรึกษาอย่างไร