บทความวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

  • Nongpimol Nimit-arnun, Supatra Chouwai, and Wiraporn Suebsoontorn

บทความวิจัยเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ

บทความวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

 

บทความวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายแบบตาราง 9 ช่อง

ภาพประกอบการฝึกตาราง 9 ช่องในวิทยานิพนธ์ของ วิราพร สืบสุนทร ที่ชุมชนบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้การออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ช่วยกระตุ้นการสั่งการของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้การออกกำลังการด้วยวิธีนี้ยังช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์ อีกทั้งช่วยในเรื่องการทรงตัว พัฒนาความแข็งแรง ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว และที่สำคัญสามารถช่วยลดปัญหาการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุได้

ภาพบรรยากาศ:โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในบริการสุขภาพปฐมภูมิ”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในบริการสุขภาพปฐมภูมิ”
ระหว่างวันที่ 5–วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ทั้งนี้สมาชิก CoP การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นวิทยากร และ เข้าร่วมอบรมด้วย

อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในประเทศไทย

จากแผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรแสนคน จำนวนตามกลุ่มผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2551-2560 พบอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มมีแนวโน้มสูงขึ้น และช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป
จากตารางแสดง 10 จังหวัด อันดับแรกที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุดจากการพลัดตกหกล้ม (W00-W19) ในกลุ่มผุ้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชาชนแสนคน พ.ศ. 2551-2560 โดยในปี 2560 จังหวัดน่าน พบอัตราการเสียชีวิจจากการพลัดตกหกล้มร้อยละ 32.4 อีกทั้ง จังหวัด เชียงราย พบอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม เป็นอันดับ 1 ถึง 3 ปี ดังนี้
ปี 2554 2557 และ 2559 พบร้อยละ 27.1-27.2

A Global Report on Falls Prevention Epidemiology of falls

A Global Report on Falls Prevention Epidemiology of falls-Sachiyo Yoshida

จากกราฟวงกลมแสดงสถานที่ในการหกล้ของผู้สูงอายุ พบว่าอุบัติการหกล้มภายนอกบ้านเกิดขึ้นสูงที่สุด ร้อยละ 56 รองลงมา คือ พื้นต่างระดับ พบร้อยละ 26
จากกราฟแสดง ร้อยละของการเกิดการหกล้มในผู้สุงอายุพบว่า การหกล้มในผู้สูงอายุจะเกิดเพิ่มขึ้นตามอายุ
ทั้งนี้พบ ผู้สูงอายุในช่วงอายุ 85 ปีขึ้นไป มีอุบัติการการหกล้มสูงถึง ร้อยละ 37

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ เรื่อง”การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในบริการสุขภาพปฐมภูมิ”

เรื่องแจ้ง และประชาสัมพันธ์ อบรมฟื้นฟู รายละเอียด ดังภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม 1st World Congress on Falls and Postural Stability

ขอประชาสัมพันธ์ การประชุม

1st World Congress on Falls and Postural Stability

Date(s)

Wed 04 – Sat 07 December 2019

Location

Kuala Lumpur Convention Centre

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ด้านล่างค่ะ