การออกกำลังกายแบบตาราง 9 ช่อง

ภาพประกอบการฝึกตาราง 9 ช่องในวิทยานิพนธ์ของ วิราพร สืบสุนทร ที่ชุมชนบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้การออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ช่วยกระตุ้นการสั่งการของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้การออกกำลังการด้วยวิธีนี้ยังช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์ อีกทั้งช่วยในเรื่องการทรงตัว พัฒนาความแข็งแรง ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว และที่สำคัญสามารถช่วยลดปัญหาการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุได้