การเริ่มเลขที่หนังสือภายใน

งานบริหารทั่วไปขอแจ้งสมาชิกทุกท่าน  ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นการเริ่มปีการศึกษา2559 ดังนั้น  เลขหนังสือภายในจะเริ่มขึ้นเลขใหม่แล้วค่ะ ขอผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ทุกคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน  ขอให้สมาชิกทุกท่านดำเนินการให้ถูกต้องด้วยนะคะ  แบ่งเป็นดังนี้ค่ะ

1) เริ่มเลขที่หนังสือออกภายในใหม่ 

ที่ เลขประจำส่วนงาน/คณะวิชา / 0001 / 2559       วันที่ ……. สิงหาคม พ.ศ.2559

ตัวอย่าง      ที่ ฝบท.001/2559   ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

2) เริ่มเลขสมุดบันทึกรับ-ส่งเอกสารภายในใหม่ เป็นปีการศึกษา 2559

และ 3) การกำหนดครั้งการประชุมต่างๆ เป็นปีการศึกษา 2559

 ตัวอย่าง     ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน สมัยสามัญครั้งที่ 1/2559

ขอให้มีความสุขกับการเริ่มปีการศึกษาใหม่ค่ะ   😀