การเริ่มเลขที่หนังสือออกภายใน ปีการศึกษา 2560

แจ้งสมาชิกทุกท่าน  ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นการเริ่มปีการศึกษา 2560 ดังนั้น  เลขหนังสือภายในจึงเริ่มขึ้นเลขใหม่แล้วค่ะ ขอผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ทุกคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน ดำเนินการให้ถูกต้องด้วยนะคะ  

1) เริ่มเลขที่หนังสือออกภายใน ที่ เลขประจำส่วนงาน/คณะวิชา / 0001 / 2560   ลงวันที่วันที่ ….. สิงหาคม พ.ศ.2560  

ตัวอย่าง      ที่ ฝบท.001/2560   ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

2) เริ่มเลขสมุดทะเบียนบันทึกรับ-ส่งเอกสารภายในใหม่ เป็นปีการศึกษา 2560

3) การกำหนดครั้งการประชุมต่างๆ เป็นปีการศึกษา 2560

 ตัวอย่าง     ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน สมัยสามัญครั้งที่ 1/2560

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ