การเขียน “เรื่อง” กรณีหนังสือต่อเนื่อง และ หนังสือตอบปฏิเสธ

กรณีหนังสือต่อเนื่อง (โต้ตอบ)

หนังสือต่อเนื่อง (โต้ตอบ) ให้ใช้ชื่อเรื่องเดิม เว้นแต่ฉบับเดิมเป็นคำขอ ขออนุมัติ ขออนุญาต ขอความอนุเคราะห์ เช่น
…ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
…ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
และนิยมใช้คำว่า “การ” มานำหน้าชื่อเรื่องเดิม
…การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
…การขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
หรือถ้าชื่อเรื่องไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง อาจจะไม่ใช้คำว่า “การ” มานำหน้าก็ได้ แต่ให้มีข้อความเดิมบางส่วนคงไว้ว่าเป็นเรื่องต่อเนื่อง เช่น
…ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งแบบสอบถามกลับคืน อาจหมายความว่า เป็นการอธิบายการขอความอนุเคราะห์ตอบ ควรใช้ชื่อเรื่อง ดังนี้
…ส่งแบบสอบถาม

กรณีหนังสือตอบปฏิเสธ 

หนังสือตอบปฏิเสธไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่อนุเคราะห์ ต้องคำนึงถึง ความสัมพันธ์
…การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
…การขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

 

 


อ้างอิงจาก : เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ.https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-391991791808 [สืบค้นวันที่ 9 พ.ค. 2562]