แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเสนอเอกสารและการรับเอกสาร

ประเด็น / ปัญหา 

  • การนำเสนอเอกสารต่อผู้บริหารอย่างไรให้ทันต่อเวลา
  • ลดการสูญหายของเอกสาร

แนวปฏิบัติ

  1. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอเอกสารต่อผู้บริหารให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด
  2. การจัดทำฐานข้อมูลการรับ-ส่ง เอกสารโดยการบันทึกข้อมูลของเอกสาร และแสกนเอกสารบันทึกเป็นไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความเร็วในการค้นหาเอกสาร และลดการสูญหาย