แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนธันวาคม 2565

ตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนธันวาคม 2565

คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จากความร่วมมือของหลายท่าน ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทำให้เราได้คู่มือฯ ฉบับนี้ขึ้นมา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการปฏิบัติงานการจัดประชุมได้เลยนะคะ ขอขอบคุณในความมีส่วนร่วมครั้งนี้ค่ะ