การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: คำขึ้นต้นและคำลงท้ายหนังสือ

 

 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก การเขียนหนังสือราชการ: คำขึ้นต้นและ คำลงท้ายของจดหมาย ตามที่ได้เคยจัดทำข้อมูลไวัแล้ว

อ้างอิงจาก :
การเขียนหนังสือราชการ: ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ. (2560).สำนักงาน ก.พ. .[สืบค้นวันที่ 25 มิ.ย. 2566]