การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การเชิญวิทยากรและการตอบรับ & การขออนุญาตศึกษาดูงานและการตอบรับ

 

การเสวนาวิชาการ Review Chill Chill ไปกับระบบสารสนเทศงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ Review Chill Chill ไปกับระบบสารสนเทศงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

 

 

 

 

 

 

 

<<คลิกที่ภาพเพื่อดูเอกสาร