การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขออนุญาตใช้เครื่องวิจัย&การอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย และการขอใช้สถานที่&การอนุญาตให้ใช้สถานที่