การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขอเบิกงบประมาณโครงการ&การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหรือประชาสัมพันธ์การจัดงาน