การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขออนุญาตแนะแนวการศึกษา&การขอฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา