คู่มือระบบงานสารบรรณ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประชาสัมพันธ์ค่ะ… สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือระบบงานสารบรรณ (ฉบับปรับปรุง) ได้แล้วนะคะ

<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติเรื่อง การรับ-ส่งเอกสารด้วยระบบงานสารบรรณ

จากปัญหาในการทำงานสารบรรณที่เราได้ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และประสบอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่
2.1 ใช้เวลานานในการสืบค้นเอกสาร
2.2 เอกสารเกิดการสูญหาย และไม่มีการสำเนาเอกสารเก็บไว้
2.3 ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารที่ส่งมาถึงส่วนงานได้ทุกคน ทำให้บุคลากรในส่วนงานเดียวกันไม่สามารถติดตามงานต่างๆ ได้

เราจึงหาแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

 • ควรมีฐานข้อมูลในการสืบค้น อ้างอิง และการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 • อำนวยความสะดวก ลดเวลาและทรัพยากรในการค้นหาเอกสาร
 • สามารถบริหารจัดการเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและความถูกต้องของข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน
 • ลดประมาณการใช้กระดาษ

“ระบบงานสารบรรณ” จึงมีความจำเป็นในการทำงานพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น
สามารถ “คลิก” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการใช้นะคะ


 

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเสนอเอกสารและการรับเอกสาร

ประเด็น / ปัญหา 

 • การนำเสนอเอกสารต่อผู้บริหารอย่างไรให้ทันต่อเวลา
 • ลดการสูญหายของเอกสาร

แนวปฏิบัติ

 1. การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอเอกสารต่อผู้บริหารให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด
 2. การจัดทำฐานข้อมูลการรับ-ส่ง เอกสารโดยการบันทึกข้อมูลของเอกสาร และแสกนเอกสารบันทึกเป็นไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความเร็วในการค้นหาเอกสาร และลดการสูญหาย

การรับเอกสารและส่งเอกสาร

กระบวนการของหนังสือเข้ามีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. พนักงานที่รับ – ส่งหนังสือ รับหนังสือแล้วแยกหนังสือตามความสำคัญของหนังสือและเปิดผนึกซองตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประทับตรารับหนังสือ  ลงทะเบียนหนังสือรับ  กรอกรายการในตรารับแล้วจัดแยกหนังสือเข้าแฟ้มเสนอหนังสือ
 3. เสนอหนังสือเข้าใหม่ให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อรับทราบเบื้องต้นและหรือสั่งการหากมีเรื่องสำคัญ
 4. พนักงานที่รับ – ส่ง นำแฟ้มเสนอหนังสือเข้าใหม่ที่ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับทราบและหรือสั่งการแล้ว ส่งให้คณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน
 1. เมื่อหัวหน้าแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับหนังสือแล้วให้ดำเนินการดังนี้

5.1     พิจารณาหนังสือต่าง ๆ ลงรายการรับหนังสือและบันทึกในทะเบียนคุม

5.2     และจัดแฟ้มนำเสนอหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน

5.3     พนักงานเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องรับหนังสือให้ดำเนินการปฏิบัติทันที

 1. การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ

6.1     พนักงานผนึกซองเอกสารลับให้ประทับหรือเขียนตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ถึงคณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง

6.2     พนักงานคณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องรับเอกสารลับ ให้ลงทะเบียนรับหนังสือ และระบุว่าเอกสารลับเพื่อนำเสนอผู้บริหารทันที