การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การเชิญเป็นประธานเปิดงาน และการขอรับบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ และการแสดงความเสียใจ

ประกาศที่ 615/2566 เรื่อง กำหนดอักษรย่อประจำส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

คลิกที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขออนุญาตแนะแนวการศึกษา&การขอฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขอเบิกงบประมาณโครงการ&การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหรือประชาสัมพันธ์การจัดงาน

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขออนุญาตใช้เครื่องวิจัย&การอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย และการขอใช้สถานที่&การอนุญาตให้ใช้สถานที่