การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขออนุญาตแนะแนวการศึกษา&การขอฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขอเบิกงบประมาณโครงการ&การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหรือประชาสัมพันธ์การจัดงาน

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การขออนุญาตใช้เครื่องวิจัย&การอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย และการขอใช้สถานที่&การอนุญาตให้ใช้สถานที่

การร่างหนังสือภายนอกของงานสารบรรณ: การเชิญวิทยากรและการตอบรับ & การขออนุญาตศึกษาดูงานและการตอบรับ

 

การเสวนาวิชาการ Review Chill Chill ไปกับระบบสารสนเทศงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ Review Chill Chill ไปกับระบบสารสนเทศงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

 

 

 

 

 

 

 

<<คลิกที่ภาพเพื่อดูเอกสาร