คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2566)

เราได้ทำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความสอดคล้องและชัดเจนมากขึ้น หากท่านได้สนใจต้องการนำไปเป็นแนวทาง สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะคะ

รายงานผล “การสำรวจความพึงพอใจต่อการผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2565”

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณ

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณ
Scan QR Code หรือ Link URL: https://forms.gle/X5urhRut4REn54Yg7

แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แจ้งตารางการนำส่งไปรษณีย์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนมกราคม 2566

การเดินทางไปส่งไปรษณีย์ในวัน “จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี”