แนวปฏิบัติ เรื่อง อัพสกิลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต

(Technological Upskilling for Working in the Future)

1234

สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการ

Technological Upskilling for Working in the Futurecrop
  1. การใช้งานโปรแกรมสนับสนุนระยะไกล Remote Desktop Software
  2. การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ Cloud Storage
  3. การทำงานร่วมกันบน Office 365
  4. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Computer Basics
1234655

ศริญญา เอี่ยมประเสริฐ

ผู้ติดต่อประสานงาน

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2566-2570 โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเป้าประสงค์ที่ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น การที่จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้ด้านหนึ่งนั้น คือ การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ แต่อีกส่วนที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วด้วย

ในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยี นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองในการใช้งานหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงาน  โดยก้าวข้ามขอบเขตด้านพื้นที่ และเวลา เช่น โปรแกรมสนับสนุนระยะไกล (Remote desktop software) ระบบจัดเก็บข้อมูลระยะไกล (Cloud storage) รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์สำหรับการใช้งานของอาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยคริสเตียนได้

08a309be-5cf9-492c-9afd-469253c8192b_progress_image_43

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ซึ่งมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานมาบ้างแล้ว สามารถยกระดับทักษะตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในสำนักงานในโลกยุคภาวะปกติใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อัพสกิลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต” (Technological Upskilling for Working in the Future) ขึ้น

aooza007_intro_computer_human_pink_c55089dc-e2e7-4502-bd6e-0063298b9190

วัตถุประสงค์

  1. ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสนับสนุนระยะไกล ระบบจัดเก็บข้อมูลระยะไกล รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
  2. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสนับสนุนระยะไกล ระบบจัดเก็บข้อมูลระยะไกล รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงานได้