รู้หรือไม่กับการใช้ระบบงานสารบรรณ หัวข้อ “การแก้ไขไฟล์ที่บันทึกแล้วทำอย่างไร”

การบันทึกเอกสารโดยแนบไฟล์เอกสารในระบบงานสารบรรณ หากเกิดความผิดพลาด หรือ
ต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขไฟล์ใหม่ทำได้อย่างไร?

ทำตามนี้ได้เลยนะคะ…
1.ไปที่เมนู “จัดการหนังสือ…” [ประกอบด้วยเมนู หนังสือภายใน หนังสือภายนอก / หนังสือภายนอกที่ส่ง(ออกเลขจดหมายภายนอก)]
2. มองหาไอคอนดังรูป        คลิกเพื่อกลับไปแก้ไขไฟล์ในหน้าบันทึกอีกครั้ง
การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกไปแล้ว ผู้ใดเป็นผู้บันทึก ผู้นั้นสามารถแก้ไขข้อมูลได้เพียงผู้เดียว

Tips เมื่อขอเลขจดหมายภายนอก จำเป็นต้องแนบไฟล์เอกสารเพื่อให้ผู้ดูแลระบบฯอนุมัติ
เลขที่จดหมายภายนอก หากเป็นเอกสารสำคัญ เมื่อได้เลขแล้วควรแสกนไฟล์ที่มีเลขที่จดหมายบันทึกแก้ไขใหม่เก็บไว้ในระบบฯ เพื่อใช้เป็นสำเนาเอกสารที่สมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *