การบริหารและจัดการประชุม “คำศัพท์ที่ใช้ในการประชุม” และ “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม”

ชุมชนปฏิบัติ เสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ ของแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการบริหาและจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *