ประเภทของคำถาม Question types

1.       การสร้างคำถามแบบปรนัย Multiple Choice

2.       การสร้างคำถามแบบถูก/ผิด True/False

3.       การสร้างคำถามแบบจับคู่ Matching

4.       การสร้างคำถามแบบอัตนัย Short-Answer

5.       การสร้างคำถามแบบเติมคำตอบด้วยตัวเลขหรือช่วง Numerical

6.       การสร้างคำถามแบบเรียงความ Essay

7.       การสร้างคำถามแบบคำนวณ Calculated

8.       การสร้างคำถามแบบปรนัยที่มีการคำนวณ Calculated Multi choice

9.       การสร้างคำถามแบบคำนวณ Simple Calculated

10.   การสร้างคำถามลาก-วาง แบบข้อความ Drag and drop into text

11.   การสร้างคำถามลาก-วาง แบบเครื่องหมาย Drag and drop markers

12.   การสร้างคำถามลาก-วาง แบบเป็นรูปภาพ Drag and drop onto image

13.   การสร้างคำถามแบบฝังตัว Embedded Answers (Cloze)

14.   การสร้างคำถามแบบจับคู่จากอัตนัย Random Short Answer Matching

15.   การสร้างคำถามแบบเลือกข้อความที่หายไป Select missing words

16.   การสร้างคำถามแบบอธิบายคำตอบ Description

Leave a Comment