การเขียนหนังสือราชการ: คำขึ้นต้นและ คำลงท้ายของจดหมาย

คำขึ้นต้น และ คำลงท้ายของจดหมาย

ในการเขียนจดหมาย จะต้องมีการเขียนคำขึ้นต้น และคำลงท้ายตามความเหมาะสมแต่ละประเภท และบุคคล ดังนี้
คุณพ่อ คุณแม่    คำขึ้นต้น    กราบเท้าคุณพ่อ, คุณแม่ที่เคารพ
คำลงท้าย    ด้วยความเคารพอย่างสูง
ผู้บังคับบัญชา –  คุณครู   คำขึ้นต้น กราบเรียน………ที่เคารพอย่างสูง, เรียนคุณครูที่ปรึกษาชั้นที่…. /………ที่เคารพ
คำลงท้าย   ขอแสดงความเคารพ , ด้วยความเคารพ
ธุรกิจ          คำขึ้นต้น   เรียนผู้จัดการแผนก……………
คำลงท้าย   ด้วยความนับถือ
ญาติผู้ใหญ่      คำขึ้นต้น   กราบ………..ที่เคารพ (อย่างสูง)
คำลงท้าย   ด้วยความเคารพ (อย่างสูง)
พี่ (อาวุโสน้อย)  คำขึ้นต้น   พี่………ที่รัก
คำลงท้าย    ด้วยความรัก, ด้วยความเคารพ
น้อง – เพื่อน    คำขึ้นต้น   ถึง………ที่รัก ,น้อง ………ที่รัก
คำลงท้าย   ด้วยความรัก รัก , ด้วยความคิดถึง คิดถึง ,  รักและคิดถึง
พระสงฆ์        คำขึ้นต้น    นมัสการ
คำลงท้าย    นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

คำขึ้นต้นของหนังสือราชการ      ให้ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือ
๑. เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อตำแหน่ง หรือ ชื่อบุคคล
๒. กราบเรียน ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ
๓. อื่นๆ

  การใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามภาคผนวก ๒ ท้ายระเบียบฯ  แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หนังสือราชการส่วนใหญ่ใช้ชื่อตำแหน่งของผู้มีหนังสือถึง ยกเว้น มีหนังสือถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ เช่น การเชิญบุคคลภาคเอกชนเป็นวิทยากร

ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง

อ้างอิงจาก : 

  1. แก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง. ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  [สืบค้นวันที่ 21 ต.ค. 2562]
  2. การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ เรื่อง ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ.http://odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/saraban_write.pdf [สืบค้นวันที่ 21 ต.ค. 2562]
  3. ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ.https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/silpaainkaarekhiiynhnangsuueraachkaar.pdf [สืบค้นวันที่ 21 ต.ค. 2562]
  4. การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายธุรกิจ. http://www.tatc.ac.th/files/08122511113930_ 11060520203128.doc [สืบค้นวันที่ 21 ต.ค. 2562]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *