ตัวอย่างหนังสือขอความช่วยเหลือ (เชิญเป็นวิทยากร)

หนังสือขอความช่วยเหลือ หมายถึง หนังสือที่มีถึง ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านเอกชน หรือบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้เขาช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขอให้มาบรรยาย ขอให้ช่วยเหลือทางการเงิน ขอให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ เป็นต้น การเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องเขียนลำดับเนื้อความให้เชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุผลสัมพันธ์กัน สอดคล้องกันตลอดเรื่อง และสมเหตุสมผลดีด้วย โดยใช้ลำดับเนื้อความดังนี้

1. บอกความจำเป็นหรือความต้องการของเรา
2. ยกย่องภูมิธรรมและคุณธรรมของเขา
3. ชี้ผลอันน่าภูมิใจที่เขาจะได้รับหากได้ช่วยเรา
4. ขอความกรุณาช่วยเหลือจากเขา
5. ตั้งความหวังว่า จะได้รับความกรุณาช่วยเหลือ จึงขอขอบคุณล่วงหน้า

ตัวอย่าง

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

เรียน  นาย………….

(ตำแหน่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร……………

ด้วยศูนย์…………….ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร…………..ตามโครงการที่แนบมานี้ ในการนี้ได้กำหนดให้มีการบรรยายวิชา……………เป็นวิชาสำคัญมากวิชาหนึ่งด้วย ซึ่งการบรรยายวิชานี้จะต้องได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงในเรื่อง……………..เป็นวิทยากร จึงจะได้ผลตามจุดมุ่งหมาย

ศูนย์…………ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงมากในเรื่อง………ถ้าได้ท่านเป็นผู้บรรยายวิชา………….ก็จะเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า การฝึกอบรมวิชานี้จะได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์มากทั้งแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส่วนตัวและแก่ทางราชการเป็นส่วนรวม

จึงเรียนเชิญมาเพื่อขอท่านได้โปรดสละเวลาไปเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมวิชา………ในวันที่……………เวลา………ณ………ทั้งนี้ ศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากท่านในการไปเป็นวิทยากรตามที่เรียนเชิญมานี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ที่มา
เอกสาร(ออนไลน์).สืบค้นจาก: http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog/2010/05/18/entry-3 [1 พ.ย. 2561]

การเริ่มเลขที่หนังสือภายใน

การเริ่มเลขที่หนังสือภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอแจ้งผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณทุกท่าน  ในวันที่1 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นการเริ่มปีการศึกษา 2561 ดังนั้น  ขอแจ้งการเริ่มเลขหนังสือภายในใหม่ ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของทุกคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยนะคะ  รายละเอียดดังนี้

      1)  เริ่มเลขที่หนังสือออกภายในใหม่ ที่ เลขประจำส่วนงาน/คณะวิชา / 0001 / 2561           

ตัวอย่าง  “ที่ ฝบท.001/2561   ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561”

      2)  เริ่มเลขที่ลงรับเอกสารของสมุดบันทึกรับ-ส่งเอกสาร ปีการศึกษา2561 เริ่มลำดับที่ “1”

      3)  การกำหนดเลขที่ครั้งการประชุมต่างๆ เป็นปีการศึกษา 2561

     ตัวอย่าง  “ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561”

     ขอให้มีความสุขกับการเริ่มปีการศึกษาใหม่ค่ะ

ตัวอย่าง รูปแบบหนังสือขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์

วันนี้มีตัวอย่างรูปแบบจดหมายขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์มาฝาก หากใครที่นึกไม่ออกว่าหน้าตาของจดหมายจะเป็นอย่างไร เราเลยมีตัวอย่างรูปแบบคร่าวๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ สมาชิกค่ะ

 

(Download)

ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายเพื่อกิจธุระ

สวัสดีค่ะ  จากครั้งที่แล้วได้พูดถึงจดหมายกิจธุระ ครั้งนี้จึงมาพูดในเรื่องหลักๆ ของภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายเพื่อกิจธุระนะคะ ตามนี้ค่ะ

(Full Download)

แนวการเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์

การทำจดหมายของพวกเรามักจะพบว่า หัวหน้ามักจะให้ร่างจดหมายเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ต่างๆ การขอประชาสัมพันธ์โครงการบ้าง ขอการสนับสนุนบ้าง เช่น ขอใช้น้ำหรือใช้ไฟฟ้า ขอใช้สถานที่  ขอศึกษาดูงาน หรือแม้กระทั่งขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูล หากได้มีโอกาสอ่านจดหมายแบบนี้บ่อยๆ ก็คงไม่ยากนัก แต่ถ้าไม่เคยได้พบเห็นเลยก็ขอจะสับสนอยู่นานว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี เราก็เลยนำแนวทางดีๆ มาฝากนะคะ

(Full Download)

ประเภทของจดหมายกิจธุระ

ประเภทของจดหมายกิจธุระ

จดหมายกิจธุระมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับธุระที่ต้องการติดต่อ  เช่น ขอความ ช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ  ขอเข้าเยี่ยมชากิจการ เชิญวิทยากร

จดหมายสั่งซื้อ เป็นจดหมายที่ผู้สั่งซื้อจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน

จดหมายเตือน-ทวง เป็นจดหมายที่ส่งไปเตือนหรืทวงในเรื่องธุรกิจที่เคยได้ติดต่อไปและอีกฝ่ายหนึ่งรับจะจัดทำให้

จดหมายขอความช่วยเหลือ เป็นจดหมายที่ส่งไปขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

จดหมายสมัครงาน ควรบอกรายละเอียดที่จำเป็นเช่น ชื่อ  นามสกุล อายุ เพศ  วุฒิการศึกษา  สถานภาพทางครอบครัว ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถพิเศษ

จดหมายสอบถาม เป็นจดหมายติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านด้วยกัน หรือระหว่างเอกชนกับบริษัทห้างร้าน

จดหมายโฆษณาสินค้า  เป็นจดหมายที่บริษัทห้างร้านมีไปถึงลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าได้รู้จัก

จดหมายนัด เป็นจดหมายที่บอกกำหนดเวลาที่จะนัดพบกัน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆ ในเนื้อความจะต้องระบุ  วัน  เวลา  สถานที่ให้ชัดเจนและต้องแจ้งจุดประสงค์ของการนัดพบด้วย

ประกาศ กําหนดอักษรย่อประจําส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ที่ 112/2561 เรื่อง กําหนดอักษรย่อประจําส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2560

 ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรูปแบบจดหมาย

รูปแบบการจัดทำหนังสือเพื่อติดต่อภายนอก ในรุูปแบบของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

  

ตัวอย่าง ขนาดใหญ่  รูปที่ 1   รูปที่ 2