ประเภทของคำถาม Question types

1.       การสร้างคำถามแบบปรนัย Multiple Choice 2.       การสร้างคำถามแบบถูก/ผิด True/False 3.       การสร้างคำถามแบบจับคู่ Matching 4.       การสร้างคำถามแบบอัตนัย Short-Answer 5.       การสร้างคำถามแบบเติมคำตอบด้วยตัวเลขหรือช่วง Numerical 6.       การสร้างคำถามแบบเรียงความ Essay 7.       การสร้างคำถามแบบคำนวณ Calculated 8.       การสร้างคำถามแบบปรนัยที่มีการคำนวณ Calculated Multi choice 9.       การสร้างคำถามแบบคำนวณ Simple Calculated 10.   การสร้างคำถามลาก-วาง แบบข้อความ Drag and drop into text 11.   การสร้างคำถามลาก-วาง แบบเครื่องหมาย Drag and drop markers 12.   การสร้างคำถามลาก-วาง แบบเป็นรูปภาพ Drag and drop onto image 13.   […]

Page

Page– แหล่งข้อมูลเพจ ผู้สอนสามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์ VDO โดยผู้สอนเตรียมเนื้อหาและนำใส่ในเมนูเพจ

URL

URL– แหล่งข้อมูล URL ผู้สอนสามารถใส่การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติม ยัง เนื้อหา หรือเว็บไซต์นั้น ๆ

Label

Label– เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้สร้างข้อความในส่วนหัวข้อ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเมื่อผู้สอนต้องการ แสดงผลเป็นข้อความสั้นๆ ในส่วนหัวข้อต่าง ๆ หรือใช้ในการแบ่งส่วนเนื้อหาภายในหัวข้อ หรือเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาตามที่ต้องการเพื่อเป็นการแนะนำรายวิชา วิธีการเรียน หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายวิชา

Folder

Folder– แหล่งข้อมูลโฟลเดอร์ คือการสร้างลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งความรู้หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน เมื่อเพิ่มเอกสารแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรมนั้น ๆเพื่อจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อการสอน

File

File– แหล่งข้อมูลไฟล์ คือการสร้างลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งความรู้หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับผู้เรียน เมื่อเพิ่มเอกสารแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรมนั้น ๆ เช่น Word, PowerPoint, PDF เป็นต้น

Book

Book– บทเรียนแบบหลายหน้าคล้ายหนังสือ

Workshop

ห้องปฏิบัติการ คือ การกำหนดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สามารถให้คะแนนทีละองค์ประกอบ หรือทีละระดับได้