สำนักบริหารงานบุคคล จัดเสวนาวิชาการ “ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานในสถานที่พักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน

สำนักบริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานบุคลากร ได้จัดการเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการเสวนาฯ จำนวน 73 คน ได้มีการถอดบทเรียนและสรุปประเด็น แนวคิดและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสายงานด้านสนับสนุนวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ผลผลิตที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564

คู่มือฉบับนี้เป็นผลผลิตอีกชิ้นนี้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักบริหารงานบุคคล จะจัดให้มีการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแนวคิดการปฏิบัติงานหมุนเวียนให้แก่ประชาคมสายสนับสนุนวิชาการ ในปีการศึกษา 2565

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา

ผลผลิตที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563


คู่มือแนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ของชุมชนปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2563 นอจากจะได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติแล้ว ยังนำความรู้ที่ได้ไปเขียนบทความวิชาการ เรื่อง การทำงานที่บ้าน : แนวคิดและประสบการณ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563)