แนวปฏิบัติ “การสอนงานในสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน”

ชุมชนปฏิบัติ”การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ” ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น”การสอนงาน” ในบริบทของสายงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีผลผลิตที่ได้คือ “แนวปฏิบัติการสอนงานในสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ”