ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 “การสอนงาน”

ปีการศึกษา 2566 สำนักบริหารงานบุคคล ได้กำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การสอนงาน” ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จึงขอแบ่งปันความรู้ที่รวบรวมมาได้จากแหล่งข้อมูล หลังจากนี้จะมีการรวบรวมความรู้จากสมาชิกชุมชนโดยการสัมภาษณ์หัวหน้างานเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ในการสอนงาน และสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิกของชุมชนโดยแบบสอบถามต่อไป